PROJEKTY

Specjalizujemy się w badaniach nad mechanizmami mutualistycznych interakcji pomiędzy roślinami i ich symbiontami oraz w zastosowaniu mikroorganizmów w bioremediacji terenów zanieczyszczonych metalami toksycznymi oraz
zrównoważonym rolnictwie.

PROJEKTY:

Aktualne

 1. “Mobilisation of nickel by hyperaccumulating plants” finansowane przez Austriacką Agencję Finansowania Nauki FWF (współpraca z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk o Życiu w Wiedniu) P 34719-B
 2. „Metoda aktywacji produkcji prozdrowotnych metabolitów u roślin z rodzaju Kapusta” finansowane przez CTT CITTRU, UJ w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych
 3. „Czy utrata oporności na metale toksyczne przez roślinę jest związana z mikrobiomem nasion?” NCN OPUS 22 2021/43/B/NZ9/03034
 4. „Mechanizmy oddziaływania roślin z grzybami endofitycznymi. Oddziaływanie endosymbionta na gospodarkę fosforanową rośliny” NCN OPUS 17 2019/33/B/NZ9/01372

Zrealizowane

 1. „Rozwój rolniczego pozyskiwania Ni na terenach ultramaficznych Europy (AGRONICKEL)”, ERA-NET FACCE SURPLUS, UMO – FACCE SURPLUS/I/ AGRONICKEL/02/2016,
 2. „Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych”, TANGO1/269101/NCBR/2015,
 3. „Nanokompozytowe materiały o właściwościach mikrobiologicznych opartych na immobilizowanych warstwach tlenku metalu osadzonych na podłożu metalicznym”, Inkubator innowacyjności + – Uniwersytet Jagielloński, umowa nr. MNISW/2017/DIR/II+,
 4. „Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji”, MAESTRO, UMO – 2011/02/A/NZ9/00137,
 5. „Rola endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus w roślinnej odpowiedzi na nadmiar oraz deficyt żelaza”, NCN MINIATURA 4, , 2020/04/X/NZ9/003103,
 6. „Rola grzybów endofitycznych w odporności Arabidopsis arenosa na wysoką zawartości metali toksycznych”, NCN OPUS 14, 2017/27/B/NZ8/0119,
 7. „Mikrobiom roślin muraw kserotermicznych Wyżyny Miechowskiej chronionych programem Natura 2000”, POB BioS Minigranty Indywidualne Badawcze dla Naukowców, Okres realizacji: 1.03.2021 – 31.12.2021,

„Metoda biotyzacji szybko rosnących roślin uprawnych” finansowane przez CTT CITTRU, UJ w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych, Okres realizacji: 1.09.2020-30.062021