zespół

dr hab. Piotr Rozpądek

dr hab. Piotr Rozpądek

Lider grupy

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Biologii i Nauk UJ. Absolwent Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie fizjologii roślin. Zainteresowania badawcze obejmują: interakcje roślin z mikroorganizmami endosymbiotycznymi, bioróżnorodność endosymbiontów roślin oraz rola mikrobiomu w przystosowaniu roślin do środowiska życia.

Research gate

dr inż. Rafał Ważny

dr inż. Rafał Ważny

Adiunkt badawczy

Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie specjalizował się w fitopatologii leśnej oraz ektomykoryzach drzew leśnych. Następnie pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa i Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę w MCB rozpoczął jako broker technologii, zajmując się głównie projektami aplikacyjnymi realizowanymi przez nasz zespół. Obecnie jest odpowiedzialny za aspekty mikrobiologiczne realizowanych projektów badawczych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą roli endofitów roślinnych i grzybów mykoryzowych w bioremediacji
i rolnictwie.

Research gate

dr inż. Roman Jędrzejczyk

dr inż. Roman Jędrzejczyk

Adiunkt badawczy

Były uczestnik studiów doktoranckich w ramach projektu Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UJ. Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie katalizy i ochrony środowiska oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie analityki środowiska. Jest specjalistą z zakresu katalizy heterogenicznej, chemii analitycznej oraz konserwatorskiej. Specjalizuje się w szeregu metod analitycznych m.in. XRF, IR, UV-Vis, Raman, MS, XRD, XPS, AAS, HPLC, mikroskopowych oraz obrazowania hiperspektralnego. Obecnie zaangażowany w badania dotyczące interakcji roślin z mikroorganizmami oraz biosyntezą nanocząstek i karotenoidów.

Research gate

dr Agnieszka Domka

dr Agnieszka Domka

Asystent naukowy

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie biologii środowiskowej.
Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. molekularne mechanizmy kształtowania interakcji roślin
z mikroorganizmami symbiotycznymi (głównie grzyby endofityczne), oddziaływanie grzybów endofitycznych na gospodarkę mineralną roślin oraz udział endofitów w odpowiedzi rośliny na stres (np. zanieczyszczenie metalami toksycznymi). Obecnie jest zaangażowana w badania mające na celu określenie roślinnej odpowiedzi na działanie czynników biotycznych (mikroorganizmy) i abiotycznych (metale toksyczne) na poziomie transkryptomu z wykorzystaniem qRT-PCR. Prowadzi również badania nad procesem kolonizacji tkanek roślinnych z wykorzystaniem genetycznie transformowanych szczepów grzybów za pomocą mikroskopii konfokalnej. Bierze udział w realizacji projektu dotyczącego znaczenia grzybów endofitycznych w roślinnej odpowiedzi na toksyczne działanie metali ciężkich.

Research gate

dr Michał Nosek

dr Michał Nosek

Asystent naukowy

Absolwent Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuje się w fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi. Jest odpowiedzialny za oznaczenia komponentów kształtujących homeostazę redoks komórek roślinnych, w tym antyoksydantów drobno i wielkocząsteczkowych oraz reaktywnych form tlenu. Jego bieżące zainteresowania naukowe koncentrują się wokół plastyczności metabolizmu węglowego rośliny modelowej o fakultatywnej fotosyntezie CAM (Crassulacean acid metabolism).

mgr Maciej Gustab

mgr Maciej Gustab

Doktorant

Absolwent studiów biologicznych na Wydziale Biologii UJ. Dotychczas zajmował się optymalizacją warunków regeneracji konkretnych gatunków roślin w kulturach in vitro. Aktualnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie botaniki, roślin użytkowych oraz efektywnego wykorzystania przez człowieka drzemiącego w nich potencjału. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się wpływem endofitów grzybowych na pobór fosforu przez rośliny.

Research gate

Weronika Kosowicz

Weronika Kosowicz

Doktorantka

Studentka biotechnologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów licencjackich na tym samym wydziale. W ramach pracy licencjackiej badała mechanizmy oporności na arsen występujące w bakteriach glebowych wyizolowanych z obszarów przemysłowych zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie bakteryjnych mechanizmów odpowiedzi na stres.

Konstancja Gałat

Konstancja Gałat

Magistrantka

Ukończyła studia licencjackie na kierunku biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach pracy licencjackiej badała, czy sinice są zdolne do wzrostu na ściekach oraz czy są zdolne do wykorzystywania substancji w nich zawartych. Dodatkowo postanowiła zbadać, czy zmodyfikowane genetycznie szczepy Synechocystis zawierające gen mlrA są zdolne do ekspresji białka MlrA hydrolizującego mikrocystyny. Obecnie realizuje studia magisterskie na kierunku biotechnologia molekularna na tym samym wydziale. Aktualnie pracuje nad badaniem długich niekodujących RNA w Arabidobsis thaliana. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie fizjologii roślin, szeroko pojętej bioremediacji oraz immunologii.

Maksym Marmuliak

Maksym Marmuliak

Student

Obecnie student na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dołączył do zespołu badawczego w ramach praktyk zawodowych. Zajmuje się badaniami mechanizmów wytwarzania barwników poprzez drożdże szczepu Sporobolomyces ruberrimus, i ich wspołdziałaniem z organizmami roślinnymi. Zainteresowania naukowe dotyczą różnych dziedzin biotechnologii: biotechnologia paliw, bioremediacja, biotechnologiczne wczbogacanie rud metali i biotechnologia medyczna.