zespół

dr hab. Piotr Rozpądek

dr hab. Piotr Rozpądek

Lider grupy

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Biologii i Nauk UJ. Absolwent Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie fizjologii roślin. Zainteresowania badawcze obejmują: interakcje roślin z mikroorganizmami endosymbiotycznymi, bioróżnorodność endosymbiontów roślin oraz rola mikrobiomu w przystosowaniu roślin do środowiska życia.

Research gate

dr inż. Rafał Ważny

dr inż. Rafał Ważny

Adiunkt badawczy

Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie specjalizował się w fitopatologii leśnej oraz ektomykoryzach drzew leśnych. Następnie pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa i Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę w MCB rozpoczął jako broker technologii, zajmując się głównie projektami aplikacyjnymi realizowanymi przez nasz zespół. Obecnie jest odpowiedzialny za aspekty mikrobiologiczne realizowanych projektów badawczych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą roli endofitów roślinnych i grzybów mykoryzowych w bioremediacji
i rolnictwie.

Research gate

dr inż. Roman Jędrzejczyk

dr inż. Roman Jędrzejczyk

Adiunkt badawczy

Były uczestnik studiów doktoranckich w ramach projektu Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UJ. Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie katalizy i ochrony środowiska oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie analityki środowiska. Jest specjalistą z zakresu katalizy heterogenicznej, chemii analitycznej oraz konserwatorskiej. Specjalizuje się w szeregu metod analitycznych m.in. XRF, IR, UV-Vis, Raman, MS, XRD, XPS, AAS, HPLC, mikroskopowych oraz obrazowania hiperspektralnego. Obecnie zaangażowany w badania dotyczące interakcji roślin z mikroorganizmami oraz biosyntezą nanocząstek i karotenoidów.

Research gate

dr Agnieszka Domka

dr Agnieszka Domka

Asystent naukowy

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie biologii środowiskowej.
Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. molekularne mechanizmy kształtowania interakcji roślin
z mikroorganizmami symbiotycznymi (głównie grzyby endofityczne), oddziaływanie grzybów endofitycznych na gospodarkę mineralną roślin oraz udział endofitów w odpowiedzi rośliny na stres (np. zanieczyszczenie metalami toksycznymi). Obecnie jest zaangażowana w badania mające na celu określenie roślinnej odpowiedzi na działanie czynników biotycznych (mikroorganizmy) i abiotycznych (metale toksyczne) na poziomie transkryptomu z wykorzystaniem qRT-PCR. Prowadzi również badania nad procesem kolonizacji tkanek roślinnych z wykorzystaniem genetycznie transformowanych szczepów grzybów za pomocą mikroskopii konfokalnej. Bierze udział w realizacji projektu dotyczącego znaczenia grzybów endofitycznych w roślinnej odpowiedzi na toksyczne działanie metali ciężkich.

Research gate

dr Michał Nosek

dr Michał Nosek

Asystent naukowy

Absolwent Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuje się w fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi. Jest odpowiedzialny za oznaczenia komponentów kształtujących homeostazę redoks komórek roślinnych, w tym antyoksydantów drobno i wielkocząsteczkowych oraz reaktywnych form tlenu. Jego bieżące zainteresowania naukowe koncentrują się wokół plastyczności metabolizmu węglowego rośliny modelowej o fakultatywnej fotosyntezie CAM (Crassulacean acid metabolism).

mgr Maciej Gustab

mgr Maciej Gustab

Doktorant

Absolwent studiów biologicznych na Wydziale Biologii UJ. Dotychczas zajmował się optymalizacją warunków regeneracji konkretnych gatunków roślin w kulturach in vitro. Aktualnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie botaniki, roślin użytkowych oraz efektywnego wykorzystania przez człowieka drzemiącego w nich potencjału. W ramach pracy doktorskiej zajmuje się wpływem endofitów grzybowych na pobór fosforu przez rośliny.

Research gate

Weronika Kosowicz

Weronika Kosowicz

Asystent techniczny

Studentka biotechnologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów licencjackich na tym samym wydziale. W ramach pracy licencjackiej badała mechanizmy oporności na arsen występujące w bakteriach glebowych wyizolowanych z obszarów przemysłowych zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie bakteryjnych mechanizmów odpowiedzi na stres.

Magdalena Zyzik

Magdalena Zyzik

Magistrantka

Ukończyła studia licencjackie na kierunku biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach pracy licencjackiej badała odpowiedź antyoksydacyjną organizmów fotosyntetyzujących na przykładzie modelowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii na metale ciężkie. Obecnie realizuje studia magisterskie na kierunku biotechnologia molekularna na tym samym wydziale. W ramach pracy dyplomowej bada podłoże molekularne oddziaływania roślina-endofit na roślinny system korzeniowy, ze szczególnym uwzględnieniem strefy włośnikowej. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie fizjologii roślin i hobbistycznie epigenetyki.