Grupa Badawcza Interakcji
Roślin z Mikroorganizmami

Specjalizujemy się w badaniach nad mechanizmami mutualistycznych interakcji pomiędzy roślinami i ich symbiontami oraz rolą mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi. Wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w bioremediacji terenów zanieczyszczonych oraz w zrównoważonym rolnictwie i leśnictwie

Grupa badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami w obecnym kształcie, rozpoczęła działalność w Małopolskim Centrum Biotechnologii w 2017 r.

Nasze badania dotyczą następujących zagadnień:

  1. Mechanizm wzrostu komórek włośnikowych korzenia, w szczególności roli fitohormonów: etylenu, auksyny i strigolaktonu oraz sygnalizacji zależnej od tych hormonów w aktywowanej grzybem elongacji włośników,
  2. Udział mikroorganizmów symbiotycznych i glebowych w pobieraniu i dystrybucji nutrientów i metali przez rośliny,
  3. Rola mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi,
  4. Międzypokoleniowa transmisja mikrobioty oraz rola tego zjawiska w zasiedlaniu terenów skażonych metalami przez rośliny,
  5. Oddziaływanie zanieczyszczeń na strukturę gatunkową mikroorganizmów endosymbiotycznych roślin,
  6. Aktywacja procesu udostępniania fosforu roślinom przez mikroorganizmy glebowe i endosymbionty roślin,
  7. Aktywacja wzrostu roślin i produkcji prozdrowotnych metabolitów przez symbiotyczne mikroorganizmy

Aktualności

Najnowsza publikacja

Najnowsza publikacja

Informujemy, że ukazała się najnowsza praca będąca efektem współpracy naszego Zespołu z ośrodkami naukowymi z Polski i Hiszpani. Praca dotyczy...

czytaj dalej
Witamy nowe studentki

Witamy nowe studentki

Do zespołu dołączyły dwie doktorantki: Magdalena Zyzik i Weronika Kosowicz oraz stypendystka Konstancja Gałat. Pani Magdalena Zyzik z naszą pomocą...

czytaj dalej

zespół

dr hab. Piotr Rozpądek

Lider grupy

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Biologii i Nauk UJ. Absolwent Międzynarodowego   Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

dr inż. Rafał Ważny

Adiunkt badawczy

Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie specjalizował się w fitopatologii leśnej oraz ektomykoryzach drzew leśnych.

dr inż. Roman Jędrzejczyk

Adiunkt badawczy

Były uczestnik studiów doktoranckich w ramach projektu Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na UJ oraz studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UJ.

dr Agnieszka Domka

Asystent naukowy

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie biologii środowiskowej.

dr Michał Nosek

Asystent naukowy

Absolwent Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuje się w fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi.

mgr Maciej Gustab

Doktorant

Absolwent studiów biologicznych na Wydziale Biologii UJ. Dotychczas zajmował się optymalizacją warunków regeneracji konkretnych gatunków roślin w kulturach in vitro.

Konstancja Gałat

Magistrantka

Obecnie realizuje studia magisterskie na kierunku biotechnologia molekularna na tym samym wydziale. Aktualnie pracuje nad badaniem długich niekodujących RNA w Arabidobsis thaliana.

mgr Weronika Kosowicz

Doktorantka

Studentka biotechnologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Dotychczas badała mechanizmy oporności na arsen występujące w bakteriach glebowych wyizolowanych z obszarów przemysłowych.

Maksym Marmuliak

Student

Obecnie student na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dołączył do zespołu badawczego po w ramach praktyk zawodowych. 

Kontakt