Grupa Badawcza Interakcji
Roślin z Mikroorganizmami

Specjalizujemy się w badaniach nad mechanizmami mutualistycznych interakcji pomiędzy roślinami i ich symbiontami oraz rolą mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi. Wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w bioremediacji terenów zanieczyszczonych oraz w zrównoważonym rolnictwie i leśnictwie

Grupa badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami w obecnym kształcie, rozpoczęła działalność w Małopolskim Centrum Biotechnologii w 2017 r.

Obecnie prowadzone badania realizowane są w ramach dwóch projektów badawczych: OPUS 14 „Rola grzybów endofitycznych w odporności Arabidopsis arenosa na wysoką zawartości metali toksycznych” oraz OPUS 17 „Mechanizm interakcji grzybów endofitycznych roślin. Rola endosymbiontu w metabolizmie fosforu u roślin”, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

Nasze badania dotyczą następujących zagadnień:

1. Mechanizm wzrostu komórek włośnikowych korzenia, w szczególności roli fitohormonów: etylenu, auksyny i strigolaktonu oraz sygnalizacji zależnej od tych hormonów w aktywowanej grzybem elongacji włośników

2. Indukowane symbiozą zmiany w pobieraniu i dystrybucji nutrientów i metali

3. Rola mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi

4. Rola strigolaktonu i etylenu w determinacji charakteru interakcji (pasożytnictwo/mutualizm) pomiędzy rośliną i grzybem.

Aktualności

Rekrutacja studentów do szkoły doktorskiej

Informujemy, że szkoła doktorska MCB/JCET/Solaris rozpoczęła regularną rekrutację na studia doktorskie w roku akademickim 2021/2022.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę.

Nowa publikacja w STOTEN

Właśnie ukazała się praca, której współautorem jest członek naszego zespołu dr inż. Rafał Ważny. Praca nosi tytuł „Soil fungal diversity and biological activity as indicators of fertilization strategies in a forest ecosystem after spruce disintegration in the Karpaty Mountains” i została opublikowana w czasopiśmie Science of The Total Environment. 

Czytaj więcej

zespół

dr hab. Piotr Rozpądek

Lider grupy

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Biologii i Nauk UJ. Absolwent Międzynarodowego   Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

dr inż. Rafał Ważny

Adiunkt badawczy

Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie specjalizował się w fitopatologii leśnej oraz ektomykoryzach drzew leśnych.

dr inż. Roman Jędrzejczyk

Adiunkt badawczy

Były uczestnik studiów doktoranckich w ramach projektu Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na UJ oraz studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UJ.

dr Agnieszka Domka

Asystent naukowy

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie biologii środowiskowej.

dr Michał Nosek

Asystent naukowy

Absolwent Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuje się w fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi.

mgr Maciej Gustab

Doktorant

Absolwent studiów biologicznych na Wydziale Biologii UJ. Dotychczas zajmował się optymalizacją warunków regeneracji konkretnych gatunków roślin w kulturach in vitro.

Kontakt