Grupa Badawcza Interakcji
Roślin z Mikroorganizmami

Specjalizujemy się w badaniach nad mechanizmami mutualistycznych interakcji pomiędzy roślinami i ich symbiontami oraz rolą mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi. Wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w bioremediacji terenów zanieczyszczonych oraz w zrównoważonym rolnictwie i leśnictwie

Grupa badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami w obecnym kształcie, rozpoczęła działalność w Małopolskim Centrum Biotechnologii w 2017 r.

Nasze badania dotyczą następujących zagadnień:

  1. Mechanizm wzrostu komórek włośnikowych korzenia, w szczególności roli fitohormonów: etylenu, auksyny i strigolaktonu oraz sygnalizacji zależnej od tych hormonów w aktywowanej grzybem elongacji włośników,
  2. Udział mikroorganizmów symbiotycznych i glebowych w pobieraniu i dystrybucji nutrientów i metali przez rośliny,
  3. Rola mikrobioty w dostosowaniu roślin do bytowania na terenach skażonych metalami ciężkimi,
  4. Międzypokoleniowa transmisja mikrobioty oraz rola tego zjawiska w zasiedlaniu terenów skażonych metalami przez rośliny,
  5. Oddziaływanie zanieczyszczeń na strukturę gatunkową mikroorganizmów endosymbiotycznych roślin,
  6. Aktywacja procesu udostępniania fosforu roślinom przez mikroorganizmy glebowe i endosymbionty roślin,
  7. Aktywacja wzrostu roślin i produkcji prozdrowotnych metabolitów przez symbiotyczne mikroorganizmy

Aktualności

Nowa publikacja w STOTEN

Nowa publikacja w STOTEN

Właśnie ukazała się praca, której współautorem jest członek naszego zespołu dr inż. Rafał Ważny. Praca nosi tytuł "Soil fungal diversity and...

czytaj dalej

zespół

dr hab. Piotr Rozpądek

Lider grupy

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Biologii i Nauk UJ. Absolwent Międzynarodowego   Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

dr inż. Rafał Ważny

Adiunkt badawczy

Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie specjalizował się w fitopatologii leśnej oraz ektomykoryzach drzew leśnych.

dr inż. Roman Jędrzejczyk

Adiunkt badawczy

Były uczestnik studiów doktoranckich w ramach projektu Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na UJ oraz studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UJ.

dr Agnieszka Domka

Asystent naukowy

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie biologii środowiskowej.

dr Michał Nosek

Asystent naukowy

Absolwent Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuje się w fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi.

mgr Maciej Gustab

Doktorant

Absolwent studiów biologicznych na Wydziale Biologii UJ. Dotychczas zajmował się optymalizacją warunków regeneracji konkretnych gatunków roślin w kulturach in vitro.

Kontakt